Onderzoek
 
Privacy persoonsgegevens

Uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De Keuzeboom, maatschap met handelsnamen De Keuzeboom en Keuzeboom Natuurgeneeskunde, gevestigd aan Bieslook 62 1422RR Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.dekeuzeboom.nl  Bieslook 62 1422RR Uithoorn Tel. 0297769059
Functionaris Gegevensbescherming van De Keuzeboom is P.G.M. Neuteboom, te bereiken via peter@dekeuzeboom.nl

De Keuzeboom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
- Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
- Gegevens over uw gezondheid die relevant zijn voor uw behandeling.

De Keuzeboom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het monitoren van de voortgang van uw behandeling
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- De Keuzeboom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Keuzeboom verwerkt uw persoonsgegevens over uw gezondheid voor de volgende doelen:
- Voor Keuzeboom Natuurgeneeskunde om een dossier aan te leggen, hetgeen een wettelijke plicht is vanuit de wet WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
- Voor De Keuzeboom indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de door u gewenste wellness/schoonheidsbehandelingen of preventief onderzoek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Keuzeboom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Gegevens verzamelt t.b.v. het geven van natuurgeneeskundige behandelingen volgens de wet  WGBO 15 jaar na het beëindigen van de behandeling
- Gegevens voor de belasting dienst (agenda, facturen etc.) 7 jaar
- Gegevens verzamelt t.b.v. het geven van wellness behandelingen volgens voorschrift Balens aansprakelijkheidsverzekeringen 7 jaar na het beëindigen van de behandeling.
- Gegevens verzamelt t.b.v. het geven van behandelingen aan minderjarigen volgens voorschrift Balens aansprakelijkheidsverzekeringen 7 jaar naar na het beëindigen van de behandeling en het bereiken van de meerderjarige leeftijd (18 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden
De therapeuten van De Keuzeboom, zijnde P.G.M. Neuteboom en J.W.A. Neuteboom-Kumeling, hebben als enige toegang tot alle gegevens in het cliëntendossier. Zij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
De Keuzeboom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Keuzeboom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Keuzeboom gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Keuzeboom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Voor wat betreft natuurgeneeskundige behandelingen zijn bij uw recht tot inzage, aanpassen of verwijderen de voorwaarden uit de wet WGBO van toepassing.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter@dekeuzeboom.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De Keuzeboom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Keuzeboom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met peter@dekeuzeboom.nl